Oferta

TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE Z NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZIN:

 • Prawo – prawo UE, ustawy, projekty ustaw, dokumenty rejestrowe, orzeczenia i opinie prawne, pisma procesowe, protokoły, uchwały, statuty, umowy, pełnomocnictwa, dokumenty USC, dokumenty przetargowe i inne;
 • Finanse i ubezpieczenia – sprawozdania finansowe, umowy kredytowe i ubezpieczeniowe i inne;
 • Bankowość – umowy, regulaminy, formularze, sprawozdania, opinie prawne i inne;
 • Marketing i reklama – sondaże i badania rynku, ankiety, kwestionariusze, ulotki i materiały reklamowe, broszury, strony internetowe, artykuły prasowe i inne;
 • Handel – wszelkie dokumenty handlowe, korespondencja handlowa, instrukcje i inne.
 • Media – rozmowy handlowe, badania rynku, prezentacje, artykuły prasowe i inne.

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Tłumaczenia poświadczone sporządzane są przez tłumacza przysięgłego, który specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez osoby trzecie. Do poświadczania tłumaczeń i odpisów tłumacz używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach wydawanych przez tłumacza przysięgłego wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium tłumacza. W repertorium zaznacza się również, czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, czy z kopii. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Lista tłumaczy przysięgłych w Polsce dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Przykładowe dokumenty:

 • dokumenty USC (akty urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu i inne)
 • dyplomy i świadectwa ukończenia szkół, uniwersytetów, kursów i inne
 • dokumenty samochodowe (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży)
 • dokumenty spadkowe
 • akty notarialne (umowy, protokoły, statuty i inne)
 • dokumenty procesowe (pozwy, wyroki, decyzje, pisma procesowe i inne)
 • dokumenty firm (odpisy z KRS, zaświadczenia o siedzibie i inne)
 • dokumenty handlowe i celne

TŁUMACZENIA USTNE

Zajmuję się również tłumaczeniami ustnymi. Tłumaczę podczas konferencji, sympozjów, szkoleń, prezentacji, negocjacji i rozmów handlowych.

Jako tłumacz przysięgły wykonuję również tłumaczenia ustne na potrzeby organów państwowych tj. sądów, policji, prokuratury, USC oraz w kancelariach notarialnych i prawnych.

Oferuję ceny konkurencyjne. Cena za usługę ustalana jest indywidualnie.